Privacy Verklaring Unique Venues of Amsterdam

Unique Venues of Amsterdam, is de vereniging van samenwerkende congres- en  evenementenlocaties in Amsterdam. Gevestigd te Damrak 243, 1012 Amsterdam.

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Unique Venues of Amsterdam. Unique Venues of Amsterdam hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Unique Venues of Amsterdam in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 2. Wat doen we met uw gegevens?
 3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 4. Cookies
 5. Klikgedrag
 6. Unique Venues of Amsterdam en andere websites
 7. Bewaartermijn
 8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
 9. Wijziging privacybeleid
 10. Vragen

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden, waaronder (niet gelimiteerd tot); het zenden van informatie en mailings; het bemiddelen bij het totstandkomen van een overeenkomst of transactie tussen u en een aangesloten lid of aangesloten partner van  Unique Venues of Amsterdam.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • (Bedrijfs) Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten zoals Unique Venues of Amsterdam die in het kader van haar activiteiten levert of waarin Unique Venues of Amsterdam in bemiddelt.

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam en e-mailadres. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze aangesloten leden en evenementen, toe te sturen. Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf-, lees- en koopgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van Unique Venues of Amsterdam.

U heeft de mogelijkheid per e-mail contact met ons op te nemen via een e-mail aan info@uniquevenuesofamsterdam.com . Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw gegevens en de aard van de vraag in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens indien mogelijk, verwijderen.

2. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven. Uw gegevens deelt Unique Venues of Amsterdam met onze aangesloten leden en/of samenwerkingspartners. Deze samenwerkingspartners zijn door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Unique Venues of Amsterdam tevens gebonden aan onze privacy voorwaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving.

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Unique Venues of Amsterdam  van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen.  Unique Venues of Amsterdam  zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

4. Cookies

Unique Venues of Amsterdam maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de activiteiten en evenementen van Unique Venues of Amsterdam en eventueel ook van door haar geselecteerde derden. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor bij uw webbrowser instellen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

5. Klikgedrag

Op de website van Unique Venues of Amsterdam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

6. Unique Venues of Amsterdam en andere websites

Op de website van Unique Venues of Amsterdam treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Unique Venues of Amsterdam geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

7. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

 8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Unique Venues of Amsterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens worden door WordPress opgeslagen in een MySQL Database, waarbij het wachtwoord van iedere gebruiker versleuteld wordt op basis van het wachtwoord, een hash en een salt-string, door middel van Portable PHP password hashing (zie http://www.openwall.com/phpass/)

De toegang tot het beheerdersportaal door venue-eigenaren (leden) is enkel mogelijk met een inlognaam en wachtwoord. Verder is er een plugin gebruikt die mensen blokkeert die te vaak proberen in te loggen met een verkeerde inlognaam/wachtwoord combinatie. Elke bezoeker van de website kan een offerte aanvraag doen via de website. Hiervoor wordt automatisch een email gegenereerd naar de venue(s) die aangeschreven worden, en ook wordt in de database van Unique Venues de aanvraag opgeslagen. Hierin worden naam, emailadres en telefoonnummer opgeslagen. Het telefoonnummer is niet verplicht om op te geven.

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan onze website(s) toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit: 

 • De website van waaruit u onze website oproept
 • Het IP-adres
 • Het tijdstip en de datum van toegang
 • De http-antwoordcode
 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt

Hostbeats (de hosting provider) slaat de toegangsgegevens van elke bezoeker op die manier op. Daarnaast slaat de website zelf ook toegangsgegevens op van leden die op de beheerportal willen inloggen en een verkeerde inlognaam en/of password gebruiken.

9. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Unique Venues of Amsterdam  gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op onze website(s) bekend worden gemaakt.  Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 11 juni 2021.

10. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u een e-mail sturen aan info@uniquevenuesofamsterdam.com. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.